RAMOWY ROZKŁAD DNIA W MP-25 „BAJKA”

 

Przedszkole w równej mierze pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Realizacja podstawy programowej – w godzinach 7.00 – 12.00

 

6.30 – 8.30                                                                                

Schodzenie się dzieci do przedszkola; zabawy swobodne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci; zabawy integrujące grupę; ćwiczenia ogólnorozwojowe; praca indywidualna; rozmowy z dziećmi na tematy je interesujące; ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe; przygotowanie do śniadania

 

8.30   I śniadanie

 

9.00 – 11.30     

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez zajęcia  z całą grupą; spacery; wycieczki, zabawy swobodne i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela na placu przedszkolnym; zajęcia ruchowe na powietrzu lub w sali; przygotowanie do II śniadania

 

11.30  II śniadanie

 

 12.00 – 13.50                                        

I – II grupa

III – VI grupa

Leżakowanie; zabawy ruchowe, zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela bądź kierowane; zabawy wspierające wielostronny rozwój dziecka z wykorzystaniem alternatywnych metod: Labana, Orffa, Sherborne; bajki terapeutyczne; zajęcia z elementami ćwiczeń ruchowych z zakresu gimnastyki mózgu P. Dennisona; przygotowanie do obiadu

Elementy gimnastyki korekcyjnej; taniec współczesny, towarzyski i ludowy; zajęcia artystyczne i muzyczne; edukacja regionalna; realizacja innowacji pedagogicznych i programów własnych; kółko plastyczne i teatralne; terapia pedagogiczna; terapia logopedyczna; szachy; profilaktyka wad postawy; zabawy wspierające wielostronny rozwój dziecka z wykorzystaniem alternatywnych metod: Labana, Orffa, Sherborne; bajki terapeutyczne; zajęcia z elementami ćwiczeń ruchowych z zakresu gimnastyki mózgu P. Dennisona; ćwiczenia relaksacyjne; zabawy dydaktyczne; ćwiczenia graficzne; utrwalanie poznanych wierszy i piosenek; słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej; zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym; przygotowanie do obiadu

 

14.00  obiad

 

14.30 – 16.30   

Rozchodzenie się dzieci z przedszkola; elementy gimnastyki korekcyjnej; taniec współczesny, towarzyski i ludowy; zajęcia artystyczne i muzyczne; edukacja regionalna; realizacja innowacji pedagogicznych i programów własnych; kółko plastyczne, taneczne i teatralne; szachy;  terapia pedagogiczna; terapia logopedyczna, profilaktyka wad postawy; zabawy wspierające wielostronny rozwój dziecka z wykorzystaniem alternatywnych metod: Labana, Orffa, Sherborne; bajki terapeutyczne; zajęcia z elementami ćwiczeń ruchowych z zakresu gimnastyki mózgu P. Dennisona; zabawy dydaktyczne; zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym; ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb; słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej; zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach; zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w sali i na placu przedszkolnym.

 

dziewczynka_z_krolikiem