Kontrast
Tekst

Misja i wizja

MISJA:

Nasza placówka jest przedszkolem prorodzinnym – wspólnie z rodzinami wspomagamy rozwój dziecka. Celem przedszkola jest wychowanie dziecka tak, aby dobrze radziło sobie w życiu , żyło w zgodzie z sobą i otaczającą rzeczywistością.

Wizja oparta została na czterech istotnych ideach

Przedszkole zdrowe i bezpieczne → Przedszkole promujące zdrowie o wysokim poziomie higieny, w którym nauka , praca, zabawa zorganizowane są zgodnie z zaleceniami profilaktyki zdrowotnej. Przedszkole, które kształtuje u dzieci umiejętność harmonijnego łączenia aktywności fizycznej i intelektualnej, stwarzające warunki do zabawy, nauki zgodnej z zainteresowaniami, możliwościami oraz temperamentem dziecka.

.

Przedszkole twórcze →   Przedszkole nastawione na wszechstronny rozwój dziecka na zaspakajanie potrzeby ekspresji twórczej, szanujące potrzeby tworzenia obecne w każdym dziecku. Gdzie  stwarza się okazje do poznawania i zdobywania świata. Przedszkole gdzie dostrzega się ogromny potencjał twórczy dziecka , nastawione na rozwój zdolności i talentów wszystkich dzieci  . Umożliwiające doświadczanie, eksperymentowanie oraz wyrażanie siebie poprzez różnorodne formy ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej, ruchowej. Przedszkole gdzie realizuje się to  poprzez stymulujące inwencję dziecka, działania otwartych i twórczych nauczycieli.

Przedszkole przyjazne  →  to przedszkole proponujące organizację pracy, środki wychowawcze, które sprawiają, że dzieci czują się dobrze, są otoczone troskliwą opieką.  Gdzie programy nauczania i wychowania dostosowane są do potrzeb dzieci a ich realizacja uwzględnia indywidualną pracę, zarówno z  dziećmi zdolnymi i dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Przedszkole uczy, wychowuje, pozwala każdemu dziecku zaistnieć, odnieść sukces, wykorzystać to co w nim jest najlepsze i najwartościowsze.

Przedszkole  partnerskie → Najważniejszym celem partnerskiego przedszkola jest tworzenie najlepszych warunków rozwoju dzieci w harmonii z rówieśnikami, w atmosferze partnerskiej współpracy wszystkich dorosłych odpowiedzialnych za ich wychowanie. To  przedszkole nowoczesne reagujące na zmiany otaczającego świata. Proponujące taki dobór treści , metod nauczania, który pozwoli przygotować dziecko do życia w społeczeństwie XXI wieku. Kształci umiejętność dokonywania wyborów, pokonywania trudności, orientacji w świecie coraz bardziej nasyconym techniką, a równocześnie przygotowuje do obcowania z kulturą i sztuką często schodzącą wobec techniki na drugi plan. To przedszkole z tradycjami kształtujące poczucie dumy z przynależności do swojego kraju  oraz do Europy.